0 Kč

0 produktů

Můj košík

 
 777 299 170   

REKLAMAČNÍ ŘÁD

  1. Tento reklamační řád se řídí obecně závaznými právními předpisy občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.
  2. V případě, že zákazník zjistí při používání zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným zacházením, má právo toto zboží reklamovat, a to ve lhůtě expirace nebo ve lhůtě životnosti, které jsou uvedeny na výrobku, nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží. U některých zbožových položek je uvedena lhůta životnosti výrobku po jeho otevření (a to formou symbolu krabičky s uvedeným počtem měsíců (M), např. 12M, tedy 12 měsíců). V tomto případě má zákazník právo na reklamaci nejdéle ve lhůtě počtu měsíců životnosti výrobku, která začíná běžet dnem doručení výrobku.
  3. Kupující uplatňuje reklamaci oznámením prostřednictvím kontaktu uvedeným na webovských stránkách. Kupující je povinnen uvést číslo objednávky nebo faktury a důvod reklamace.
  4. Prodávající vyřídí reklamaci v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od podání reklamace, pokud se zákazník a internetový obchod nedohodnou jinak.
  5. Plnění vyplývající z uznání reklamace vyřídí prodávající v okamžiku přijetí reklamované zboží.
  6. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).